พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย ReactJS

0 (0 ความพึงพอใจ) 3 นักศึกษาลงทะเบียน
คอร์สนี้ประกอบด้วย

07:06:23 ชั่วโมง วีดีโอออนดีมานด์

7 เนื้อหา

เข้าศึกษาได้ตลอดชีพ

เข้าใช้งานผ่านโมบายและทีวี

พื้นฐานผู้เรียน

พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์

พื้นฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล

พื้นฐานภาษาซีเอสเอส

พื้นฐานาภาษาจาวาสคริปต์

พื้นฐาน Bootstrap Framework

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด

React เป็น JavaScript Library ที่ถูกสร้างโดย Facebook React เป็นแค่ UI โดยสร้างมาจากพื้นฐานแนวความคิดแบบ MVC(Model View Controller) ซึ่งหมายถึงว่า React มีหน้าที่จัดการกับ Model หรือ View แต่สว่นใหญ่จะเป็น View. รองรับการเขียนด้วย JSX (JavaScript syntax extension)

สร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยียอดนิยมล่าสุดอย่าง React เข้าใจ Ecosystem ของ React ที่ประกอบด้วย npm, Reactjs, Redux, React Routing, Nextjs, Babel, Webpack, ES6 และอื่นๆ สร้างเว็บไซต์แบบ Client Side Rendering (CSR) และ Single Page Applications (SPAs) 

สร้างเว็บไซต์แบบ Server Side Rendering ด้วย React เข้าใจและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React ได้อย่างถูกต้อง ต่อยอดพัฒนา Cross-Platform Mobile Apps ด้วย React Native รู้จักและสามารถใช้งานเครื่องมือพัฒนาเว็บสมัยใหม่ เข้าใจโค้ด แต่ละตัวที่เขียน และสามารถแก้ไขเมื่อต้องแก้โค้ดของคนอื่น ฝึกฝนการเขียนโค้ด การสร้างเว็บไซต์ลักษณะต่างๆ สมัครงานเป็นโปรแกรมเมอร์สายพัฒนาเว็บไซต์ รับงานทำเว็บไซต์แบบฟรีแลนซ์ ฝึกการใช้งานคำสั่งแบบ Command Line

เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้

 • สร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยียอดนิยมล่าสุดอย่าง React
 • เข้าใจ npm, Reactjs, Redux, React Routing, Nextjs, Babel, Webpack, ES6 และอื่นๆ
 • สร้างเว็บไซต์แบบ Client Side Rendering (CSR) และ Single Page Applications (SPAs)
 • สร้างเว็บไซต์แบบ Server Side Rendering ด้วย React
 • เข้าใจและออกแบบเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย React ได้อย่างถูกต้อง
 • ฝึกฝนการเขียนโค้ด การสร้างเว็บไซต์
เนื้อหาคอร์ส 07:06:23 ชั่วโมง 7 lessons
Basic of ReactJS
5 เนื้อหา 05:44:57 ชั่วโมง
 • พื้นฐานการพัฒนา Web Application ด้วย ReactJS 02:53:15
 • React Master Layout with Bootstrap Framework 00:43:00
 • Class component, State, Props, React Component Lifecycle 01:35:35
 • Build Application and Deploy to Firebase Host 00:17:02
 • Multiple Route Parameter 00:16:05
 • การร้องขอข้อมูล Web Service ผ่าน RESTful API 00:33:54
 • การเรียกข้อมูลจาก RESTful API โดยใช้ Axios 00:47:32

About instructor

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด
นักพัฒนาระบบ มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบในการออกแบบและพัฒนางาน และสารสนเทศดิจิทัล ทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

มีประสบการณ์และพื้นฐานในด้านการพัฒนาทั้งเว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาฝั่งฟรอนท์เอนด์ และฝั่งแบล็คเอนด์ 

3 Courses

9 ผู้เรียน

0 ความคิดเห็น

ความพึงพอใจจากผู้เรียน

0

ความพึงพอใจเฉลี่ย

 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

ความคิดเห็น